TERUGBLIK OP

2021

HE! Wat leuk dat je
ons jaarverslag
opent!

Helaas is het jaarverslag beter te zien op je PC, dus sla snel de laptop open of start je pc!

Bekijk je het jaarverslag op je Tablet? Draai dan je scherm om!

Ontwikkeling en educatie

De Bibliotheek ondersteunt voorschoolse voorzieningen, onderwijs en mediatheek voor primair en voortgezet onderwijs en MBO.

VoorleesExpress

Om de taalontwikkeling bij kinderen te bevorderen en laaggeletterdheid tegen te gaan is de Bibliotheek IJmond Noord in september 2021 aangesloten bij de (landelijke) VoorleesExpress.

Ouders die hun kinderen actief stimuleren bij hun taalontwikkeling, door veel voor te lezen en ze aan te moedigen zelf te lezen, zorgen ervoor dat hun kinderen gemotiveerder zijn om te lezen, meer lezen en leesvaardiger zijn. Hierdoor presteren deze kinderen beter op school.

De VoorleesExpress ondersteunt Beverwijkse en Heemskerkse gezinnen met kinderen van twee tot en met acht jaar die moeite hebben met taal. Vrijwilligers hebben twintig sessies met een gezin. Zij ontmoeten elkaar thuis, online of op een openbare plek. Samen met de ouders gaan ze aan de slag met taal en (voor)lezen.

COVID-19 had ernstige gevolgen gehad voor het voorlezen bij de gezinnen thuis. Coronamaatregelen maakten huisbezoeken in de eerste maanden van 2021 namelijk onmogelijk. Weliswaar nam het aantal aanmeldingen van gezinnen in deze periode toe, het aantal aanmeldingen van vrijwilligers nam juist af. Sinds september startten eenentwintig nieuwe vrijwilligers bij een voorleesgezin. Voor nog eens zestien gezinnen wordt een vrijwilliger gezocht.

Talentenlab

Het TalentenLab in het digilokaal in Beverwijk was in 2021 op woensdagmiddagen zestien keer open. Als gevolg van de coronamaatregelen was de Bibliotheek de overige woensdagen gesloten.

Het drukst bezocht werd de woensdagmiddag waarbij de Spacebuzz uit Noordwijk naar de Bibliotheek in Beverwijk kwam. In de buzz maakten 45 kinderen onder leiding van niemand minder dan astronaut André Kuipers een virtuele reis rond de aarde. Gezeten op een speciale Spaceshuttle-stoel keken de kinderen door een virtualrealitybril naar de aarde en leerden zo dat we allemaal zuinig op onze aardbol moeten zijn. Veel kinderen en ouders gaven aan dat het een geslaagde missie van het TalentenLab was.

Boekstart

BoekStart is een middel om een collectie speciale boeken voor baby’s en peuters aan te bieden en hierover voorlichting te geven, met als doel het voorlezen aan jonge kinderen te stimuleren en zo leesachterstanden te voorkomen en een bijdrage te leveren aan leesbevordering en leesplezier bij kinderen van nul tot en met twee jaar. Ouders van jonge kinderen ontvangen in de bibliotheek   inschrijving van hun kind als bibliotheeklid een Boekstartkoffertje. Daarin zit een hardkartonnen en stoffen boekje en belangrijke informatie over het belang van vroegtijdig voorlezen en zinvolle voorleestips.

In 2021 was er een coronageboortegolf. In die periode deelden de consultatiebureaumedewerkers de Boekstartkoffertjes aan jonge ouders uit. In december zijn via de Voedselbank en via verloskundigenpraktijken Boekstartkoffertjes aan jonge gezinnen in IJmond Noord uitgedeeld. In september bood de Bibliotheek jonge ouders een drietal workshops aan met de thema’s: gezonde voeding voor kleintjes, voorlezen aan baby’s en voorlezen aan peuters.

Boekstart in de kinderopvang

BoekStart is een effectief programma om voorlezen bij de kinderopvang te professionaliseren. Kinderopvangorganisaties die deelnemen aan BoekStart bieden een goed voorleesklimaat waarbij sprake is van een actuele collectie, dagelijks voorlezen, geschoolde medewerkers en aandacht voor taalzwakke kinderen. Van wezenlijk belang daarbij is dat de Bibliotheek, de gemeente en de organisaties voor kinderopvang een structurele samenwerking aangaan die zij jaarlijks gezamenlijk evalueren.
 
De Bibliotheek heeft voor de peuters van Kindcentrum De Marel themacollecties met boekjes samengesteld die de leidsters in de coronatijd in de Bibliotheek kwamen ophalen. Ouders die hun peuter bij het Kindcentrum aanmeldden, kregen een welkomsttas van de Bibliotheek. Daarin zat naast informatie over en een inschrijfformulier voor de Bibliotheek, informatie over het programma BoekStart, een voorleesgids, en een klein cadeautje. Tenslotte verzorgde de Bibliotheek voor alle leidsters in de kinderopvang een online informatieavond met een leuke workshop, waarbij het prentenboek van het jaar centraal stond.

Ouderkamers

Het primaire doel van Samen Lezen in de Ouderkamer is om ouders op school op informele wijze gelegenheid te bieden hun eigen leesvaardigheid te vergroten en de Nederlandse taal te oefenen. Door het verbeteren van taalbeheersing stimuleren we ouders om thuis hun kinderen voor te lezen en met hun kinderen Nederlands te spreken. Zo krijgen kinderen meer kansen om hun eigen taalontwikkeling te vergroten en meer leesplezier te ervaren.

Op twee basisscholen in Heemskerk is gestart met de Ouderkamer op school. Op een basisschool in Beverwijk werd in september gestart, maar ook daar is het project in 2021 nog niet voortgezet als gevolg van de situatie rond COVID-19.

De Bibliotheek op School

Binnen De Bibliotheek op School werken onderwijs, bibliotheek en gemeenten samen. Het landelijke programma biedt bouwstenen om dagelijks, op school én thuis, aandacht aan leesplezier en mediawijsheid te schenken. Dit gebeurt met deskundige en opgeleide lees-/mediaconsulenten, een aantrekkelijke collectie en met een digitale lees- en leeromgeving.
Door als basisschool aan te sluiten bij het programma De Bibliotheek op school en de samenwerking aan te gaan met de Bibliotheek, wordt taalachterstand bij kinderen voorkomen en het leesplezier vergroot. In oktober 2021 sloot basisschool De Zeester zich als zevende Bibliotheek op School aan. De leesconsulenten verzorgden online lessen en zijn op de scholen geweest. Zo maakten de kinderen online kennis met schrijfster en voormalig kinderboekenambassadeur Manon Sikkel. Ook hebben de kinderen online een boekenkring meegemaakt en maakten zij kennis met theaterleeslessen. In de Poёzieweek werkten de kinderen met gedichtenwolkjes en tijdens de Kinderboekenweek verzorgden de leesconsulenten lessen op de scholen met het thema: Worden wat je wil. Met behulp van het genredobbelspel leerden de kinderen de verschillende genres kennen en alle kinderen van groep 3 kregen voor de vakantie een vakantieleestas mee met een bingokaart, een vakantiedoeboek en leestips.

Media-educatie kinderen

De Bibliotheek stelt zich ten doel om kinderen te leren hoe zij informatie kunnen zoeken en beoordelen, hoe zij zich bij het gebruik van sociale media verstandig kunnen gedragen en wat er nodig is bij het maken van media zelf. Het jaarprogramma basisonderwijs van de Bibliotheek biedt een doorgaande leerlijn mediawijsheid. Deze leerlijn staat in vijf programma’s in het jaarprogramma centraal. In 2021 stonden er 65 groepen ingeschreven om deel te nemen aan een mediawijze activiteit.

Samenwerking met het VO en het MBO

De ontwikkeling van de samenwerking met het VO en het MBO ondervond in 2021 veel hinder van de coronamaatregelen. Nu is opnieuw contact gelegd met het praktijkonderwijs en inmiddels worden er plannen gemaakt.

Ondertussen is ook contact gelegd met de secties Nederlands van het Kennemer College HAVO/VWO en het Kennemer College Beroepsgericht.

De Bibliotheek en het Nova College Beverwijk zorgen ervoor dat studenten die later met kinderen gaan werken goed op de hoogte zijn van hun invloed op het proces van taalontwikkeling bij deze kinderen. De Bibliotheek bood hen ondersteuning bij de lessen over leesbevordering, taalontwikkeling en het gebruik van jeugdboeken bij de opleidingen tot pedagogisch werker en onderwijsassistent. Alle klassen ontvingen gastlessen en er is uitgebreide ondersteuning geweest bij het geven van het keuzevak Leesspecialist. De lesstof is persoonlijk met de docenten doorgenomen. Hierbij werden veel tips gegeven en lesmaterialen geleverd. Hans Hagen gaf de leerlingen van het tweede leerjaar een inspirerende workshop. Daarna konden ze op hun stagescholen direct met gedichten aan de slag.